Rotating Header Image

Arca Blava Mataró

Ramiro Tomé nos ha enviado su blog Arca Blava Mataró, que incluimos en la Categoría “Blogs de asesoramiento, formación y asociaciones“.

El blog que presento és un blog d’aula, de fet és un gran exercici de classe. Transversal perquè hi treballo moltes competències i matèries diferents. Molt llarg perquè ha de durar tot el curs, però finalment és un exercici que vol tocar moltes tecles.

Intento fer aprenentatge-servei perquè el resultat està enfocat per a ús de la comunitat (en forma de manuals, tutorials, consultori, etc).
Intento fer learning by doing perquè els xavals aprenent a mida que evoluciona el seu projecte de blog i a mida que atenen a les diferents necessitats plantejades.
Intento fer aprenentatge per reptes perquè regularment els plantejo problemes que ells han de resoldre (i en fer-ho aprendre matèries que formen part del seu curriculo)

I si em permeteu, us contextualitzo:
El Grup de l’Escola Taller TecnoEscolaMataro III en qüestió és el de Dinamitzadors Digitals.
És a dir, jo sóc un Formador de Dinamitzadors Digitals. Ells són alumnes de Dinamització Digital.

La nostra disciplina es dur a terme en dos espais, un presencial (Aules informàtiques) i un virtual (portals webs, plataformes d’e-learning)

A l’espai presencial els meus alumnes han de saber fer classes d’Informàtiques i accions d’alfabetització digital. El seu horitzó laboral són espais com els Punts Omnia, RedConnecta, telecentres, etc. Així, reben “formació de formadors convencional”

A l’espai virtual els meus alumnes han de saber crear i dinamitzar una Comunitat Virtual i han de saber crear, tutoritzar i impartir un curs telemàtic. així reben formació en gestors de continguts com Joomla o WordPress i en paltaformes com Moodle (que jo he aprés amb vosaltres, per cert.) En aquesta linea, reben “formació de formadors telemàtics”

En tant que Escola taller els xavals fan pràctiques en entitats de la ciutat efectivament fent classes i dianmitzant espais, però cal veure que ho són formadors en formació. A totes les entitats ens coordinem amb un interlocutor que ens ajuda a treballar competències sobre tot laborals. És a dir, també quan fan clases o dinamitzen a les entitats estan sent tutoritzats i avaluats com a alumnes.

Per tant, pot semblar que són un grup de professors, però no ho són: són un grup d’alumnes que estudien per ser Dinamitzadors digitals, formadors informàtics i alfabetitzadors digitals.

I per cert, us recordo el perfil d’alumnes: Joves de 16 a 24 en risc d’exclusió social.

Els meus alumnes estan fent una feina realment magnífica amb el seu blog i el blog m’està permetent treballar un munt de temes personals que d’altre manera (per exemple en edicions anteriors de l’Escola Taller) era realment difícil i poc fructuós.

El blog que presento es un blog de aula, de hecho es un gran ejercicio de clase. Transversalmente porque trabajo muchas competencias i materias diferentes. Los suficientemente largo porque ha de durar todo el curso, pero finalmente es un ejercicio que pretende tocar muchas teclas.
Intento hecer aprendizaje-servicio porque el resultado esta enfocado para el uso de la comunidad (en forma de manuales, tutoriales, consultorio, etc.).
Intento hacer learning by doing porque los chicos aprenden a medida que evoluciona su proyecto de blog y a medida que atienden a las diferentes necesidades planteadas.
Intento hacer aprendizaje por retos porque regularmente les planteo problemas que ellos han de resolver ( y al hacerlo aprender materias que forman parte de su currículo).

Y si me permitís, os pongo en situación:
El Grup de l’Escola Taller TecnoEscola Mataró III en cuestión es el de Dinamizadores digitales.
Es decir, yo soy un formador de dinamizadores Digitales. Ellos son alumnos de Dinamización digital.

Nuestra disciplina es llevar a cabo en dos espacios, uno presencial (Aulas informáticas) y otro virtual (portales webs, plataformas de e-learning).

En el espacio vitual mis alumnos han de saber crear y dinamizar una Comunidad Virtual y han de saber crear, tutorizar e impartir un curso telemático, De este modo reciben formación en gestores de contenidos como Joomla o Wordpress y en plataformas como Moodle ( que he aprendido como vosotros, por cierto). En esta línea, reciben “formación de formadores telemáticos”.
En tanto que Escola taller los chicos hacen prácticas en entidades de la ciudad efectivamente, haciendo clases y dinamizando espacios, pero es necesario remarcar que son formadores en formación. En todas las entidades nos coordinamos con un interlocutor que nos ayuda a trabajar competencias sobre todo laborales. Es decir, también cuando hacen clases o dinamizan en las entidades son tutorizados y evaluados como alumnos.

Por tanto, puede parecer que son un grupo de profesores, pero no los son: son un grupo de alumnos que estudian para Dinamizadores digitales, formadores informáticos y alfabetizadores digitales.

Y, por cierto, os recuerdo el perfil de los alumnos: jóvenes de 16 a 24 años en riesgo de exclusión social.

Mis alumnos están haciendo un trabajo realmente magnífico con el blog y el blog me está permitiendo trabajar gran número de temas personales que de otro modo (por ejemplo en ediciones anteriores lEscola Taller) era realmente difícil y poco fructífero

Leave a Reply